วารสารอัล-นูร ปีที่ 10 ฉบับที่ 19 ปี 2015 (ฉ. ที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2558)

พิมพ์

LAST_UPDATED2 เขียนโดย Administrator วันอังคารที่ ๓๐ พฤษจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๒ เวลา ๐๗:๐๐ น.

submission

 

บทความวิจัย

nur2

เศาะหาบียาตกับการประกอบอาชีพในสังคมมะดีนะฮ์

มูหัมมัดรอฟลี แวหะมะ, อิบรอฮีม ณรงค์รักษาเขต...................................................................................................................................................................................................... 1-12

nur8

การเข้ามาของแนวทางสะลัฟ ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้: การขยายตัวและผลกระทบ

ฮามีดะห์ มาสาระกามา................................................................................................................................................................................................................................... 13-24

nur8

การมีส่วนร่วมในกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาแบบอิสลามในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานี

นูรุดีน อาดำ, นิเลาะ แวอุเซ็ง........................................................................................................................................................................................................................... 25-38

nur8

การนำผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม

ในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี สังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส

สการิยา แวโซะ, อับดุลลาเต๊ะ มามะ, ทัศนีย์ เจ๊ะเม๊าะ, นูรอัญชิมา สะมะแอ....................................................................................................................................................................... 39-51

nur8

การพัฒนาสื่อประสมเพื่อฝึกการพูดสำหรับเด็กออทิสติกโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

ดรุณวรรณ แก้วหนูนวล, สญชัย พัฒนสิทธิ์........................................................................................................................................................................................................... 53-63

nur8

การพัฒนาภาวะผู้นำของคอเต็บในการบริหารมัสยิดแห่งประเทศไทย

นิรันดร์ ขันธวิธิ......................................................................................................................................................................................................................................... 65-84

nur8

การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิกที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และ

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6

แน่งน้อย อินคะเน, นพเก้า ณ พัทลุง, วิทวัฒน์ ขัตติยะมาน........................................................................................................................................................................................ 85-96

nur8

การพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พงษ์ศักดิ์ บุญพรม.................................................................................................................................................................................................................................... 95-107

nur8

การพัฒนาชุดการสอน เรื่อง ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

รัชนีพร แอนุ้ย, สธน เสนาสวัสดิ์, ทัศนีย์ ประธาน................................................................................................................................................................................................ 109-119

nur8

การพัฒนาเลิร์นนิงอ็อบเจ็กต์ เรื่องรูปเรขาคณิตที่ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

วงเดือน คล้ายบุญมี, เยาวลักษณ์ พิพัฒน์จำเริญกุล.............................................................................................................................................................................................. 121-128

nur8

สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของกำลังพลกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 5  ค่ายเสนาณรงค์  จังหวัดสงขลา

วิทวัฒน์ บุญสนอง, สุนทรา กล้าณรงค์, น้อม สังข์ทอง.......................................................................................................................................................................................... 129-139

nur8

เจตคติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดสงขลาที่มีต่อวิชาพลศึกษา

วุฒิพงษ์ บุญสนอง, น้อม สังข์ทอง, สุนทรา กล้าณรงค์.......................................................................................................................................................................................... 141-154

nur8

รูปแบบการเรียนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยวิธีการเรียนรู้ร่วมกัน

ที่ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

สมเจตน์ สัตยกิจขจร, สัญชัย พัฒนสิทธิ์.......................................................................................................................................................................................................... 155-166

nur8

 

 

บทความวิชาการ

nur2

การประทานและการรวบรวมอัลกุรอาน

อับดุลอาซิซ สิเดะ, ซาฟีอี อาดำ.................................................................................................................................................................................................................. 167-179

nur8

nur1