sub alnur

วารสารอัล-นูร ปีที่ 10 ฉบับที่ 18 ปี 2014 (ฉ. ที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2558)

PDFพิมพ์อีเมล

submission

 

 

บทความวิจัย

nur2

สภาพปัญหาและความต้องการการใช้หลักสูตรอิสลามศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

พุทธศักราช 2551 ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลในจังหวัดนราธิวาส

มาหามะรือสะลี บินเซ็ง, อิบรอฮีม ณรงค์รักษาเขต.......................................................................................................................................................................................................... 1-15

nur8

การสร้างสันติวัฒนธรรมภายใต้หลักยุติธรรมชุมชนระหว่างประชาชนกับตำรวจ: กรณีศึกษาเปรียบเทียบระหว่าง ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล

และตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล

นิยม กาเซ็ง, บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ, ศรีสมภพ จิตรภิรมย์ศรี............................................................................................................................................................................................... 17-32

nur8

ปัจจัยบางประการที่สัมพันธ์กับประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในเขตจังหวัดสตูล

โนร์ลัยลา โต๊ะประดู่, ชัยลิขิต สร้อยเพชรเกษม, สุเทพ สันติวรานนท์..................................................................................................................................................................................... 33-42

nur8

ปัจจัยเชิงสาเหตุพหุระดับที่ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้

อาอีด๊ะ ยีเจ๊ะนิ, ไพรัตน์ วงษ์นาม, สมพงษ์ ปั้นหุ่น, สุรีพร อนุศาสนนันท์.................................................................................................................................................................................... 43-66

nur8

การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบ SQ3R เพื่อพัฒนาการอ่านภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41

จังหวัดยะลา

สุนิตา ระแม, ไพบูลย์ ดวงจันทร์, นิดา มีสุข................................................................................................................................................................................................................. 67-74

nur8

ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC โดยใช้เรื่องราวในอาเซียนที่มีต่อการอ่านเพื่อความเข้าใจและการเขียนสรุปความภาษาอังกฤษ

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ขวัญชนก เหมมูล, นพเก้า ณ พัทลุง, อมลวรรณ วีระธรรมโม............................................................................................................................................................................................... 75-82

nur8

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่องคำพ้อง

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ชมพูนุท เพชรหับ, คุณอานันท์ นิรมล, เมธี ดิสวัสดิ์...................................................................................................................................................................................................... 83-93

nur8

ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น ร่วมกับการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์

ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ดวงพร หมวกสกุล, ชวนพิศ ชุมคง, นพเก้า ณ พัทลุง.................................................................................................................................................................................................. 95-107

nur8

รูปแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10

ที่พัฒนาองค์ความรู้ร่วมกับชุมชน

พรรณี เทพสูตร, สมโภชน์ อเนกสุข, รุ่งฟ้า กิติญาณุสันต์............................................................................................................................................................................................ 109-127

nur8

สมรรถภาพกลไกของนักเรียนโรงเรียนกีฬาเขตภาคใต้ในสังกัดสถาบันการพลศึกษา

ยุทธนา มยะกุล, สุนทรา กล้าณรงค์, น้อม สังข์ทอง.................................................................................................................................................................................................. 129-136

nur8

การพัฒนากระบวนการส่งเสริมการคิดเชิงอนาคตของนักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนวิถีพุทธ

ศศิธร ศรีพรหม, สมโภชน์ อเนกสุข, ดลดาว ปูรณานนท์............................................................................................................................................................................................ 137-149

nur8

 

บทความวิชาการ

nur2

ثَقَافةالتَّغييرالإصلاحيفيظلالمتغيّراتالمعاصرة

محمد بن داود سماروه........................................................................................................................................................................................................................................... 151-171

nur8

 

 nur1