sub alnur

วารสารอัล-นูร ปีที่ 9 ฉบับที่ 17 ปี 2014 (ฉ. ที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2557)

PDFพิมพ์อีเมล

alnur17 submision

 

บทบรรณาธิการ

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาประเมินบทความประจำฉบับ

 nur2

ตัครีจญ์ตัวบทหฺะดีษในหนังสือพือลาญารันหฺะดีษ เล่ม 2 ของต่วนกูรูหฺาญีวันยูโซฟ อัลบันดารีย์ อัลฟะฏอนีย์

อับดุลเลาะ  การีนา, เชาวน์ฤทธิ์ เรืองปราชญ์.......1-12     
nur8

Islam on the Internet

Sheriff Garba, Muhammad Bello Ibrahim.....13-27    

nur8

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในตำบลคลองอู่ตะเภา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

จำนง พรหมรักษ์.....29-41   
nur8

การพัฒนาหนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  เรื่องชนิดของคำในภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5                      

จุรีย์ ดารากัย, กัลยาณี เจริญช่าง นุชมี, เมธี ดิสวัสดิ์......43-52  
nur8
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการสร้างเสริมสุขภาพชาย-หญิงวัยทอง โดยใช้งานร่วมกับระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

 ทศพร อินทะนิน, สาโรช โศภีรักข์.......53-66  

nur8 

การนำแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติขององค์การบริหารส่วนตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ  จังหวัดสงขลา

 พิพัฒน์พงศ์ แก้วสุวรรณ, สมเกียรติ สายธนู.......67-77   

nur8

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาเคมีอินทรีย์ เรื่องพอลิเมอร์ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 ภัทรสุดา  สุขทอง, เอกวิทย์   แก้วประดิษฐ์, เมธี  ดิสวัสดิ์......79-86  

nur8

 
 
การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  เรื่องมาตราตัวสะกด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
วนัฐฐา  ธัญญะอุดร, กัลยาณี  เจริญช่าง  นุชมี, ชัยลิขิต สร้อยเพชรเกษม........87-97     
nur8
 
การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง วงจรไฟฟ้า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
วันเพ็ญ เหกระโทก, ยุวดี อินสำราญ.......99-108   
nur8
 
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค  TGT  เรื่องการดำรงชีวิตของพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  5
อมรรัตน์ ธนารักษ์, ยุวดี อินสำราญ.......109-118   
nur8
 
แนวทางการพัฒนางานสารบรรณขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่ อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี
อัมพร พุ่มทอง.......119-127   
nur8
 
สภาพปัญหาและแนวทางการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมอิสลามแก่นักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดสตูล
อาซีซัน เกปัน, อิบรอฮีม ณรงค์รักษาเขต......129-141   
nur8
 
สภาพการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ในจังหวัดสตูล
อับดนหาดี อะละมาด, อิบรอฮีม ณรงค์รักษาเขต........143-156  
nur8
 
Book Review / วิพากษ์หนังสือ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ / งานบุคคล
ฮาฟิซ ขำนุรักษ์......157-160   
nur7
 

 nur1