sub alnur

วารสารอัล-นูร ปีที่ 9 ฉบับที่ 16 ปี 2014 (ฉ. ที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2557)

PDFพิมพ์อีเมล

alnur16 submision

 

  บทบรรณาธิการ

  ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาประเมินบทความประจำฉบับ

 nur2

 รูปแบบการฝึกหัดครูเชิงสมรรถนะผ่านเว็บเพื่อการเรียนรู้ทางไกลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาสำหรับครูประจำการ    

วุทธิศักดิ์ โภชนุกูล, วสันต์ อติศัพท์, ชัยยงค์ พรหมวงศ์.......1-13   

 nur8

บทบาทการนิเทศภายในของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดยะลา
  หะมะสูดิง มามะ, อะห์มัด ยี่สุ่นทรง.....15-32   
 
nur8
 
 
บทบาทผู้ปกครองในการส่งเสริมการเรียนอิสลามศึกษาของนักเรียนประถมศึกษาในจังหวัดสตูล
 สุไลมาน ยังปากน้ำ, อิบรอฮีม ณรงค์รักษาเขต....33-48   
 
 nur8
 
 
การดำเนินงานตามมาตรฐานด้านการสงเคราะห์ผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่ อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี
 เครือวัลย์  ลาภานันท์.....49-57
 
 nur8
 
 
พฤติกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา
 ฌัชสกร  คงชีวสกุล, สุนทรา  กล้าณรงค์, จุฑารัตน์  สถิรปัญญา......59-70
 
nur8
 
การพัฒนางานสารบรรณ ของเทศบาลตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี  จังหวัดนราธิวาส
  ฐานิกา ชูแก้ว, สมเกียรติ สายธนู......71-78
 
nur8
 
 
การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 เรื่องแรงในชีวิตประจำวัน   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   ทองยุฒ พระไตรยะ, ยุวดี อินสำราญ.......79-87
 
nur8
 
 
 
 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องจำนวนเต็ม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  นิรุสลัน  เจะดาโอะ, พฤฒิพงษ์ เล็กศิริรัตน์, ชัยลิขิต สร้อยเพชรเกษม......89-101   
 nur8
 
 
 
ผลของบทเรียนบนเว็บด้วยการออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรู้เรื่อง ไวรัสคอมพิวเตอร์ ของนักศึกษาปริญญาตรี
  รอฮานี อีซอมูซอ, คณิตา นิจจรัลกุล, ชิดชนก เชิงเชาว์......103-110
nur8
 
 
 
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 2
  อรสา อาลี, รัตนา ดวงแก้ว, นิตยา ภัสสรศิริ......111-120
 
nur8
 
 
แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยระดับครัวเรือนในเขตเทศบาลตำบลปะลุรู
 ฮาซูลีนา วุฒิงาม, สมเกียรติ สายธนู.............121-130
 
nur8
 
 
Madrasah di Thailand:  Perkembangan dan Masa Depan
Numan Hayimasae, Suhudee Hayeemasae.......131-141
 
nur8
 
 
Book Review / วิพากษ์หนังสือ  การบริหารงานวิชาการ
 มูนีเราะห์ สาและอาแระ........143-145
 
nur7
 
 
nur1
 
nur2